AQUA SANATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Oživení vody řízeným prouděním dle principů Viktora Schaubergera

POTŘEBUJETE PORADIT?

 

Rádi Vám pomůžeme!

 

Můžete volat: 

+420 603 106 098

 

nebo psát:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Václav Černý

VYJÁDŘENÍ ODBORNÍKŮ

Firma AQUA SANATURA® si je vědoma souvislostí mezi kvalitou vody a kvalitou lidského zdraví a života. 

Z dosavadních poznatků a zkušeností s vodou ošetřenou zařízeními AQUA SANATURA, kde je voda bio- hydrodynamicky aktivována dle přírodních vzorů proudění, vyplývá, že vodě, z hlediska její vnitřní dynamické struktury poškozené, může být tímto ošetřením navrácena zpět její ztracená síla. Ve vodách s dostatečnou kvalitou vnitřního pohybu - například v přírodních léčivých vodách - může být díky recirkulaci skrze zařízení AQUA SANATURA tato přirozená síla udržována po značně dlouhou dobu.

 

SLOVO LÉKAŘE

MUDr. Ivan Rusnák, CSc., primář Doléčovacího oddělení Nemocnice v Liptovském Mikuláši

so špecializáciou internista, poruchy látkovej premeny a výživy, externá ašpirantúra z hepatologickej problematiky, týkajúcej sa poškodenia pečene alkoholom.

RusňákZhodnotenie výsledkov práce o technologickej úprave vody systémom AQUA SANATURA z pohľadu medicínskeho dáva jednoznačne perspektívu nových pohľadov na využitie vody takto upravenej v bežnej užívateľskej praxi v domácnostiach, ako aj v zlepšení a zvýhodnení medicínskych, farmakologických, ako aj farmakodynamických postupov pri použití vody ako rozpúšťacieho média obsahujúceho liečivá, alebo prírodné látky pri hydroterapeutických balneologických liečebných procedúrach.

Exaktne dokázané nové vlastnosti vody po úprave systémom AQUA SANATURA poukazujú nepochybne na zmeny, ktoré sú pre prax použitia veľmi vhodné a výhodné, vychádzajúce zo zvýšenia polarity, nižšej elektrostatickej interakcie medzi iónmi v roztoku a aj z poklesu agregácie koloidov, čo je veľký prínos v praktickom využití.

V mnohých prípadoch je možné znížiť dávky liečiv vpravených do organizmu, pri zabezpečení pôvodného účinkovania. Znižuje sa tým i eliminačná záťaž orgánov hlavne pečene a obličiek majúcich na starosti degradáciu a vylučovanie metabolitov liečiv.

Výhodné je i dokázané zníženie množstva použitia chemických dezinfekčných prostriedkov, pri zachovaní pôvodného účinku na mikroorganizmy.

Veľmi veľkým prínosom je, že celá technológia systému AQUA SANATURA nie je podmienená, žiadnou chemickou úpravou vody a ani žiadnym typom pôsobenia žiarenia a zároveň je ju možné používať tak v domácnosti, pri príprave a podávaní liekov ako aj pri úprave vody vo veľkom v kúpeľných, alebo rehabilitačných zariadeniach využívajúcich hydroterapiu pre stabilizovanie obsahu rozpustených plynov a zvýhodneniu účinku obsiahnutých minerálov.

Práce nepochybne otvárajú cestu k poznávaniu zatiaľ na objavenie čakajúcich, od vždy daných mimoriadnych a predsa prirodzených vlastností vody pre pomoc ľudstvu.

 

PÉČE O MATKU A DÍTĚ 

Eva Čapková, edukační sestra a laktační poradkyně

Čerstvá VODA - uspokojení pro maminku i miminko

Péče o matku a dítěVe své profesi laktační poradkyně jsem v každodenním kontaktu s maminkami a jejich děťátky. Při pohledu na miminko mě stále znovu ohromuje vědomí, že toto podivuhodné tělíčko se vytvořilo z toho, co získalo z matčina těla. A nyní z jejích prsů dostává všechno, co potřebuje ke svému dalšímu úžasnému vývinu. Kojení je jedinečný dar, který může žena svému dítěti poskytnout a většina maminek jeho zvládnutí považuje za zcela zásadní úlohu po narození miminka. Na tvorbě mateřského mléka se podílí mnoho ovlivňujících faktorů, úzká citová vazba maminky a miminka, či jejich fyzická blízkost …..

..… a jakou úžasnou úlohu v tomto nádherném procesu tvoření od početí a kojením nekonče hraje především voda. Čistou pramenitou vodu lze považovat za pilíř veřejného zdraví, vždyť voda tvoří z největší části naše těla a rozhodně není bezvýznamné, v jaké kvalitě ji tělu dodáme. V procesu kojení může přísun čerstvé pramenité vody velmi výrazně ovlivňovat tvorbu mateřského mléka a všeobecně zkvalitňovat péči o zdraví novorozeného miminka i jeho maminky. Voda přiváděná do vodovodních baterií v našich domácnostech, v nemocničních zařízeních, či kdekoliv jinde je z hygienických norem považovaná za pitnou. Do jaké míry je však vodou čerstvou, vodou plnou síly a energie?

Dle mého přesvědčení i vlastních zkušeností revitalizační zařízení AQUA SANATURA čistou, pramenitou vodu, vodu plnou síly a energie poskytují a nabízejí tak možnost zkvalitnění života i zdraví každého z nás.

 

SLOVO FARMACEUTA

Pharm Dr. Jiří Brázdil, farmaceutický odborník a majitel lékárny

téma odborného zaměření: baktericidní a imunomodulační účinky vybraných laktobacilů.


Pharm. Dr. jiří BrázdilNeopomenutelnou součástí účinku léčivé, či jakékoli jiné látky v lidském organismu je její kinetika. Mezi první procesy, kterými látka v těle prochází, patří resorpce a následná distribuce. Tyto děje závisí na fyzikálně chemických vlastnostech látky a probíhají různými mechanismy skrze buněčné membrány. Základními stavebními složkami buněčných membrán jsou amfifilní fosfolipidy. Fosfolipidy buněčné membrány svými řetězci mastných kyselin umožňují hydrofobní interakce, svými negativně nabitými fosfátovými skupinami, respektive na nich navázanými polárními substituenty umožňují elektrostatické interakce.

Z uvedených laboratorních výsledků získaných metodou solvatochromie je zřejmé, že zvýšení polarity rozpouštědla pomocí metody AQUA SANATURA vede současně i ke zvýšení absorbance rozpouštěné látky. Tím se může měnit kinetika a následně i dynamika biologicky aktivních látek v těle člověka. Díky snížení agregace rozpouštěných částic, které bylo opakovaně prokázáno v dalším z měření, můžeme předpokládat i zvýšení biologické dostupnosti látky vůči porovnávacímu vzorku.

Všechny doposud získané výsledky i vlastní zkušenosti poukazují na zvýšení léčebného efektu vody při použití metody AQUA SANATURA ve všech oblastech jejího využití, ať už se jedná o použití v domácnosti, při hydroterapeutických procedurách či v ostatních sférách uplatnění vody.

 

VYJÁDŘENÍ ODBORNÍKA NA PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ VODY

Ing. Jaroslav Kožík, zástupce ředitele Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů Ministerstva zdravotnictví ČR

Minerální voda Ferdinandových pramenů v Mariánských Lázních ošetřená technologií AQUA SANATURA vykazuje menší úbytek CO2 oproti vodě neošetřené.

Klasifikace Ferdinandových pramenů: přírodní minerální voda velmi silně mineralizovaná, uhličitá, se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité, železitá, studená, hypotonická, chemického typu SO4 – HCO3 – (Cl) – Na.

 

VYJÁDŘENÍ FYZIKÁLNÍCH CHEMIKŮ

Doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc., Katedra fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty univerzity Palackého v Olomouci.


Vyjádření fyzikálních chemikůStudium vlivu dodaných vzorků pitné vody podrobené fyzikální úpravě na zařízení fy Aqua Sanatura, Grander a zařízení pro úpravu tzv. Pí vody na agregaci nanočástic stříbra ukázalo, že neupravená pitná voda a pitná voda upravená na zařízeních pro fyzikální úpravu vody ovlivňují různým způsobem agregaci disperze nanočástic stříbra, připravené modifikovanou Tollensovou metodou. V případě fyzikální úpravy za využití zařízení fy Aqua Sanatura dochází k poklesu agregace nanočástic stříbra v disperzi oproti neupravené pitné vodě. Obdobný efekt, i když menšího rozsahu byl pozorován v případě pitné vody upravené na zařízení fy Grander. Naopak u vzorku vody označeného jako Pí voda byla pozorována oproti referenčnímu vzorku neupravené pitné vody vyšší agregace disperze nanočástic stříbra. Vysvětlení těchto pozorovaných efektů na exaktním základě není jednoduché a vyžaduje provedení rozsáhlé vědecké studie zaměřené na vliv fyzikální úpravy vody na její základní vlastnosti, spojené zejména s interakcí molekul vody s elektromagnetickým polem. Pozorované efekty ovlivnění agregace totiž naznačují, že může docházet k ovlivnění aktivity rozpuštěných iontů, přítomných v pitné vodě, či aktivity samotných molekul vody.

Doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc., Katedra fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty univerzity Palackého v Olomouci.

Na základě porovnání výsledků měření – mezi vodou z vodovodní sítě a vodou po revitalizační úpravě – je možno konstatovat, že vlivem použití zařízení fy AQUA SANATURA dochází ke zvýšení polarity takto upravené vody.

Podrobnější objasnění tohoto závěru bude vyžadovat provedení podrobné studie zaměřené na objasnění vlivu zařízení AQUA SANATURA na fyzikálně chemické vlastnosti upravené vody.

Ing. Jozef Polakovič, CSc., odborník na fyzikální chemii vody, autor S-PO metody průzkumu vodní struktury.

Na základe výsledkov merania vodovodnej vody upravenej pomocou zariadenia AQUA SANATURA možeme dospieť k záveru, že použité revitalizačné zariadenie zmenilo nadmolekulovú strukturu upravovanej vody v porovnaní so súčasne meranou vodou neupravenou.